Algemene Voorwaarden 

 

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk Het Arsenaal en een cliënt waarop Pedicurepraktijk Het Arsenaal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Diensten

Pedicurepraktijk Het Arsenaal zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

 1. Afspraken

Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Het Arsenaal door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk Het Arsenaal 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. Tarieven en betaling

Pedicurepraktijk Het Arsenaal vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen 14 dagen over te maken aan Pedicurepraktijk Het Arsenaal.

Pedicurepraktijk Het Arsenaal is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

 1. Persoonsgegevens en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Het Arsenaal. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Het Arsenaal opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

 

 1. Geheimhouding

Pedicurepraktijk Het Arsenaal is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Het Arsenaal verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Pedicurepraktijk Het Arsenaal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Het Arsenaal is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

 1. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Pedicurepraktijk Het Arsenaal. Diefstal wordt door Pedicurepraktijk Het Arsenaal altijd gemeld bij de politie.

 1. Garantie

Pedicurepraktijk Het Arsenaal geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd;
 • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd; 
 • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 1. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld Pedicurepraktijk Het Arsenaal. Pedicurepraktijk Het Arsenaal dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Het Arsenaal de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Het Arsenaal en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

 1. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Het Arsenaal het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op de overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Het Arsenaal en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.